Pravidla a podmínky
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktů společnosti JUREFARM.CZ s.r.o. DIČ: CZ07641630

v internetovém obchodě www.jurefarm.cz Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, kterým je společnost JUREFARM.CZ s.r.o. Se sídlem v Praze.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež při objednávání zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce má kupující přístup do jejího uživatelského rozhraní. Kupující může ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) objednávat zboží. Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. V případě změny údajů uvedených v uživatelském účtu je kupující povinen tyto údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží považuje prodávající za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích potřebných k přístupu do svého uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit používání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména pokud kupující svůj uživatelský účet nepoužívá déle než 1 rok nebo pokud kupující porušuje své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně cen jednotlivých druhů zboží a nákladů na vrácení zboží, pokud toto zboží nelze z důvodu jeho povahy vrátit obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení neomezuje možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně dohodnutých podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou platné pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednaném zboží (objednané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, informaci o požadovaném způsobu dodání objednaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které kupující do objednávky zadal, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjistit a opravit chyby, které se při zadávání údajů do objednávky vyskytly. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Příkaz k objednávce“. Údaje uvedené v objednávce považuje prodávající za správné. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky potvrdí toto přijetí kupujícímu e-mailem, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na povaze objednávky (množství zboží, kupní cena, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptace), kterou prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupující může uhradit cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy prodávajícímu následujícími způsoby:

VIVAWALLET online platba Pokladna.

Nebo v prodejně na této adrese: Karmelitská 299/24 11800 Praha.

4.2. Spolu s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, zahrnuje ur kupní cena i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ani jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení článku 4.6 obchodních podmínek týkající se povinnosti zaplatit kupní cenu zboží předem.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na zlevněné balíčky nelze uplatnit žádné jiné slevy.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li to stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající o platbách provedených na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po zaplacení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Současně je povinen přijatou tržbu zaevidovat u správce daně on-line; v případě technické závady pak nejpozději do 48 hodin. 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, pokud porušil jeho původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to do čtrnácti (14 ) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytnutý prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@jurefarm.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím při vrácení zboží kupujícím nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a kupujícímu nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody způsobené na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je prodávající rovněž oprávněn od kupní smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. V takovém případě prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží spolu s poskytnutým dárkem.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, popř. s jiným způsobem doručení.

6.4. V případě, že si zákazník balík nevyzvedl nebo nepřevzal, požadujeme uhrazení dlužné částky (náklady vynaložené na odeslání objednávky) za poštovné a balné ve výši 120,- Kč za každou vytvořenou objednávku.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat obsah doručované zásilky. V případě, že objednávka není kompletní nebo došlo k výměně zboží, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději do 7 kalendářních dnů.

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v záruční době vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného zboží, nebo pokud zboží neplní svou funkci i v případě, že návod k užívání dodržují, mají právo zboží reklamovat.

7.2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem, t.j. 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, tedy o dobu, kdy bylo reklamované zboží podrobeno zkouškám a veškerým rozborům potřebným pro uznání nebo zamítnutí reklamace. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruka 24 měsíců.

7.3. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho určením nebo mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku (nebo jeho části) způsobené používáním a na výrobky s prošlou dobou použitelnosti.

7.4. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvu bezplatně a bez zbytečného odkladu dle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o porušení kupní smlouvy věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již v době jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Zboží lze reklamovat pouze v případě

1) že obsah zakoupeného zboží obsahuje min. 85 % objemu původního balení.

2) zboží není po expiraci

Vadou zboží není hmotnostní odchylka, nepřesahuje-li více než 10 %

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím bez vad a má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo očekávané na základě smlouvy. základ jejich reklamy, popřípadě jakost a užitné vlastnosti u zboží takového druhu obvyklého, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití uvádí. zboží nebo ke kterému se zboží obvykle používá.

7.5. Reklamační řád

Pokud chce kupující reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě Cali Farms s.r.o., musí tuto skutečnost neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@califarms.cz . Email musí obsahovat: jméno kupujícího, IČO, číslo objednávky, adresu, telefon, email, číslo faktury, podrobný popis závady či nedostatku, případně popis, jak závada (nedostatek) vznikla nebo se projevuje a videozáznam popř. fotografie, kde je na daný problém či závadu upozorněno. Pokud zboží reklamujete jiným způsobem, je vhodné uvést i tyto skutečnosti. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Zásilky, u kterých není jasné, proč byly odeslány k nám, budou vráceny odesílateli. Reklamované zboží kupující zašle na adresu: Karmelitska 299/24 11800 prague.,. Reklamované zboží zaslané zákazníkem společnosti jurefarm.cz s.r.o. na dobírku nebudou převzaty a budou vráceny adresátovi.

Zboží je vhodné zaslat ve vhodném přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před převzetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace ve výši nezbytné pro bezpečné doručení (kupující musí k této přepravě doložit doklad). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a zároveň nemá nárok ani na náhradu nákladů vzniklých na jeho straně (pokud kupující nemá např. například podal opakovanou neopodstatněnou stížnost, kterou již lze importovat, že šlo z jeho strany o zneužití práv spotřebitele).

7.6. Zpracování reklamace

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. O výsledku reklamace bude prodávající kupujícího informovat emailem. Po uplynutí uvedené lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit a prodávající je povinen zaslat kupujícímu nové zboží.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@califarms.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line umístěnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU ) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Vaše informační povinnost kupujícímu v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, za účelem sjednání tohoto smlouvy a za účelem plnění veřejnoprávních závazků prodávajícího ji prodávající plní prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Podrobný popis zpracování osobních údajů je k dispozici na adrese: https://www.jurefarm.cz

10. ODESÍLÁNÍ OBCHODNÍCH ZPRÁV A ULOŽENÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající plní svou informační povinnost vůči kupujícímu dle čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení zvláštním dokumentem.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas dle předchozí věty kdykoliv odvolat. .

11. DORUČENÍ

11.1. Může být doručováno na e-mailovou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany poskytované ustanoveními právního řádu, od kterých se nelze smluvně odchýlit, a která v případě neexistence volba práva, by se jinak použila podle ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu upravujícím smluvní závazkové vztahy ( Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Tel: +420 725059241

Provozní doba: 10:00 – 22:00 hod.
Email: info@jurefarm.cz

Na e-maily obvykle odpovídáme do 24 hodin, ne však déle než 2 dny.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. března 2024.